GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG – GIÁ TRỊ SỐNG CỦA ĐỒNG HÀNH CENTER

Xã hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thức đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro. Trước những thách thức và […]